Vaalikonevastaukset HS ja IS

1. Terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajakäyntien tulisi olla asiakkaalle maksuttomia.
Osittain samaa mieltä.
Osa voi olla maksutonta ja osa maksullista. Maksukattoa ja omavastuuosuutta täytyisi kohtuullistaa ja jaksottaa. Erilliset maksukatot lääkkeissä, asiakasmaksuissa ja mm. matkakustannuksissa pitäisi yhdistää. Monella pienituloisella tai paljon käyntejä tarvitsevalla on vaikeuksia ostaa kaikkia lääkkeitään tai maksaa lukuisia lääkärillä käyntejä. Hallituksen esityksen perusteella terveyskulut voivat nousta jopa satoja euroja vuodessa.

2. Nykyään vanhuksen tulot vaikuttavat laitoshoidon hoitomaksuihin. Jatkossa myös vanhuksen omaisuutta tulisi käyttää hoivaa katujen kattamiseen.
Osittain eri mieltä.
Jonkinlainen kohtuullistaminen omaisuuden huomioonottamisessa olisi hyvä olla. Jos henkilöllä on esimerkiksi huomattavaa omaisuutta, hänellä on ehkä paremmin varaa maksaa hoidosta kuin pienen omaisuuden omistavalla. Suurimmalla osalla eläke menee nyt melkein kokonaan hoivamaksuihin. Puolison asuminen pitää turvata hoitotarpeesta huolimatta.

3. Suomen sosiaaliturvassa olisi syytä siirtyä kansalaispalkan eli vastikkeettoman sosiaaliturvan suuntaan.
Täysin eri mieltä
Sosiaaliturvan pitäisi olla turvaverkko eikä elämäntapa. Suomalainen työntekijä sosiaaliturvan kuitenkin maksaa. Vastikkeettomuus voi luoda toimettomuutta eikä välttämättä kannusta yrittämään parempaan.

4. Sosiaaliturvaa tulisi uudistaa siten, että vastikkeeksi tuesta täytyy tehdä nykyistä enemmän jotakin yhteiskunnallisesti hyödyllistä, kuten opintoja tai vapaaehtoistöitä.
Osittain eri mieltä
Ennen uudistusta pitäisi saada rahat suunnattua suomalaisille muun maailman tukemisen sijaan. Aiemmin maksettiin työttömistä päivistä työttömyystukea ja työssäolopäivistä palkkaa, tämä kannusti työhön. Nykyinen aktiivisuusmalli on mielestäni rankaisumalli. Yhteiskunnan pitäisi kannustaa työllistymistä. Yhteiskunnallinen vapaaehtoistyö on ajatuksena mielenkiintoinen, mutta vaarana on vapaaehtoisten käyttäminen hyväksi palkallisten työntekijöiden sijaan. Joku maksaa sosiaaliturvan tulonsiirtona.

5. Korkeakoulutusta on oltava joka puolella Suomea.
Osittain samaa mieltä
Koulutusta pitää olla koko Suomessa, koska silloin on mahdollisuus, että nuoret jäävät alueelle. Koulutusta ei pitäisi keskittää kalliille pääkaupunkiseudulle, missä syntyy suuret asumistukikustannukset. Kaikkia koulutusohjelmia ei tarvitse olla joka paikassa. Opetuksen tulisi olla aitoa sivistävää opetusta ja laadukasta tutkimusta sekä haastaa oppimiseen ja ajattelemiseen. Koulutuksia tulisi tiivistää, opetuksen pitäisi olla konkreettista eikä teoreettista etäopiskelua.

6. Päiväkotien varhaiskasvatuksen tavoite on ensisijaisesti mahdollistaa vanhempien työssäkäynti.
Osittain samaa mieltä
Veronmaksajien rahoilla kustannettua varhaiskasvatusta on pääsääntöisesti käytettävä vanhempien työssäkäynnin mahdollistajana. Joskus vanhempien voimavarat lapsen kasvatuksesta huolehtimisesta voi olla laskenut, jolloin päivähoito voi olla lapsen ainoa kontakti normaaliin elämään. Tavoitteena tulee olla jokaisen lapsen oppimisen, kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ilman ideologioiden painottamista.

7. Kun perhevapaita uudistetaan, tärkeä tavoite on kasvattaa myös isälle suunnattua kiintiötä.
Osittain samaa mieltä
Perheiden tulee itse voida arvioida ja sopia miten käyttävät perhevapaata ilman kiintiöitä. Molemmilla vanhemmalla tulee antaa yhtäläinen oikeus pitää perhevapaata.

8. Kotihoidontukea ei saa lyhentää nykyisestä lapsen kolmesta ikävuodesta.
Täysin samaa mieltä
Lapselle paras paikka on vanhemman kanssa, jos se on mahdollista. Perheiden yhteistä aikaa tulee tukea lasten kehityksen alkutaivalta.

9. Suomessa tulee asettaa kansalaisille henkilökohtainen hiilibudjetti, jossa asetetaan hiilijalanjäljelle enimmäisraja.
Täysin eri mieltä
Ihmisillä tulee olla oma vapaus valita omat rajansa. Suuren hiilijalanjäljen jättäville maille, joihin Suomi ei kuulu, tulee asettaa sanktioita.

10. Eduskunnan pitäisi antaa lupia uusille ydinvoimaloille.
Täysin samaa mieltä
Tämä toisi myös työpaikkoja. Meidän tulee olla omavaraisia energia- ja sähköasioissa lisäämällä myös esimerkiksi aurinkoenergian ja maalämmön käyttöä.

11. Suomen pitää vähentää hakkuita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Osittain eri mieltä
Harvennushakkuita pitäisi suosia avohakkuiden sijaan. Nykyään kaadetaan päätehakkuuna liian nuorta metsää. Hyvää ja laadukasta puuta tulee vain vanhasta eli noin 100 vuotiaasta puusta. Nykypuun ovat esimerkiksi rakennuksissa huonolaatuisia apulannalla kasvatettuja, jolloin lujuu heikentyy ja vuosirenkaat kasvavat isoiksi.

12. Suomalaisia pitäisi ohjata vähäisempään lihansyöntiin, esimerkiksi verotuksen keinoin.
Täysin eri mieltä
Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta syömisestään. Tässä puututaan ihmisen valinnanvapauteen ja oikeuteen päättää omasta elämästään.

13. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.
Täysin eri mieltä
Mikään tämän hetkinen tieto ei todista tätä oikeaksi. EU vie suomalaisten veronmaksajien rahat ammottavaan kitaansa. Järjestelmä on kyllä luonut työpaikkoja, mutta Suomi menettää enemmän kuin saa.

14. Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Osittain eri mieltä
Kansainvälisyys ei tarkoita omasta identiteetistä, tavoista ja kulttuurista luopumista. Suomalainen kulttuuri säilyy vain pitämällä kiinni omasta identiteetistä. Monikulttuurisuudessa ei ole vikaa, mutta sen ei pidä mennä oman kulttuurin ohitse. Suomessa pitää saada palvelua suomen kielellä. Kuka tuleekin maahamme, eläköön maamme tavoin. Niin suomalainen siirtolainenkin tekee. Sopeutuu, mutta pitää sen, mikä on omalle identiteetille tärkeää loukkaamatta sen maan lakeja ja tottumuksia.

15. Ulkomailta tuleville opiskelijoille pitäisi myöntää oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
Täysin eri mieltä
Ulkomailta tuleville opiskelun pitäisi olla maksullista. Opintojen pitkittymiseen estämiseksi olisi hyvä tarkistaa oleskeluoikeuden edellytykset väliajoin. Rajatonta terveydenhuoltoa ja hammashuoltoa ei pitäisi tarjota vastikkeettomasti, koska se otetaan suomalaisten veronmaksajien rahoista pois. Miksi suomalaiset maksaisivat henkilön terveydenhuollon, kun opiskelujen loputtua henkilö mahdollisesti ei jää Suomeen veronmaksajaksi?

16. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.
Täysin eri mieltä
Oma puolustuskyvyn saattaminen kuntoon on ensisijainen tavoite. Siitä ei voi enää säästää. Suomen pitäisi pyrkiä puolueettomuuteen.

17. Eduskunnan pitäisi päättää työmarkkinoita koskevista uudistuksista myös vastoin työmarkkinajärjestöjen eli ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen tahtoa.
Täysin eri mieltä
Työehtosopimusten yleissitovuudesta ei pidä luopua. Kaikkien osapuolten tulee osata tulla neuvotteluissa puoliväliin eikä pyrkiä jyräämään toisia omilla vaatimuksillaan.

18. Autoilu on Suomessa jo liian kallista.
Täysin samaa mieltä
Suomessa moni ei selviä ilman autoa Helsingin ulkopuolella, koska ei ole julkisia liikenneyhteyksiä tai ne ovat harvassa. Ainoa mahdollisuus käydä töissä, harrastuksissa, kaupassa tai mahdollistaa lasten harrastukset on oman auton käyttö. Ihmisten liikkumista ja työmatkoja ei saa vaikeuttaa ja hintaa nostaa. Kaikkien ihmisten siirtyminen pääkaupunkiin ei ole järkevää taloudellisestikaan. Asuminen ja liikkuminen vievät molemmat liikaa rahaa eikä monella muuhun elämiseen jää enää varaa.

19. On oikein rajoittaa ihmisten autoilua, jos robottiautot ovat liikenteessä turvallisempia.
Täysin eri mieltä
Robottiautojen turvallisuudesta ei ole vielä tässä vaiheessa todisteita. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus itse päättää millaista autoa käyttää.

20. Päänsärkylääkkeitä ja vastaavia reseptittömiä itsehoitolääkkeitä pitäisi voida ostaa ruokakaupasta.
Osittain eri mieltä
Kaupan kassalla ei välttämättä osata kertoa reseptivapaiden lääkkeiden riskeistä. Itsehoitolääkkeiden myyminen apteekeissa on turvallisempaa. Apteekkien monopolia ja hinnoittelua olisi kuitenkin hyvä selvittää.

21. Homo- ja lesbopareille pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.
Osittain eri mieltä
Kannatan itse aitoa avioliittoa, mutta minä en voi rajoittaa kahden aikuisen ihmisen rakastumisen kohdetta. Avioliittolain mukaan puolisot ovat lain edessä keskenään tasavertaiset. Aviopuolison elatusvelvollisuus ja oikeus hoitaa toisen asioita toisen ollessa estynyt voivat olla tärkeitä pitkässä kahden ihmisen suhteessa.
Avioliitto- ja adoptio-oikeuksia tulisi käsitellä erillisinä asioina. Adoptio-oikeutta tulee vielä tarkastella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.
Täysin eri mieltä
Työpaikkojen kannalta jokainen uusi mahdollisuus on hyvä. Nykyisen 1950-luvulta olevan turvapaikkaprosessin mukaisella järjestelmällä en kannata uusia vastaanottokeskuksia. On väärin, että rahalla ihmiset maksavat itsensä pakolaisleirien ohitse itse valitsemiinsa maihin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.
Osittain samaa mieltä
Yhteiskunnan kaiken salliva ilmapiiri on ulottunut myös kouluun, jossa opettajat eivät uskalla pitää lapsille tarvittavaa kuria. ”Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee”. Ongelmiin on puututtava, mutta koulujen ei tule olla kurinpitolaitoksia. Fyysiset kurituksia ei sallita. Lapsille tulee opettaa vastuun kannosta syntyvän oikeuksia eikä niin, että vain oikeuksista pidetään kiinni. Luokkakokoja pienentämällä sekä häiriköintiin ja kiusaamiseen puuttumalla koulurauhaa voidaan edistää.

24. Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.
Täysin samaa mieltä
Koti on perusta ja turvapaikka. Uskonto antaa identiteetin ja eettisen arvopohjan, joka kantaa elämässä rehellisen ja vastuullisen kansalaisen arjessa. Jokaisella on oikeus omaan uskontoonsa, kun se ei ole ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Isänmaa on paikka, jonka esi-isämme ovat sodalla meille turvanneet ja antaneet lapsilleen perintönä. Nykyiset mahdollisuudet ja oikeudet eivät ole itsestäänselvyys. Isänmaata pitää suojella ja turvata, puolustaa ja varjella. Suomalaisuus ei ole häpeä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
Täysin eri mieltä
Julkisin varoin maksetut palvelut tuotettava kotimaisesti kaikille ihmisille tulotasosta huolimatta julkisin palveluin, mitä yksityisten palvelut tukisivat. Kiinteistöt voi omistaa joku muu, sillä niiden tuomat ongelmat saa ostamaan palvelut yksityisiltä. Yksityisten yritysten voitot valuvat enimmäkseen ulkomaille. Laadun pitää olla tärkeämpi kuin kustannustehokkuus. Paremmin toimeentulevilla on mahdollisuus hankkia palvelua yksityisesti. Sähkö ja VR oltava omissa käsissä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.
Osittain samaa mieltä
Julkisia palveluita on leikattu riittävästi. Veronkorotukset vievät ostovoimaa, se on viimeinen keino. Ensin on pienennettävä valtion menoja, mitkä eivät kohdistu oman maan kansalaisiin. Rahat sijoitetaan julkisiin palveluihin suomalaisten hyväksi. Heikoimmassa asemassa olevia ei voi enää kurittaa veronkorotuksilla eikä julkisia palveluja tai sosiaalietuuksia karsimalla. Verotuksen kiristys ei nosta taloutta, vaan järkevä menojen karsiminen ja ostovoiman kasvattaminen. Keskituloisten verotus on jo nyt äärirajoilla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudesta ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Osittain samaa mieltä
Suomalaiseen yritteliäisyyteen kuuluu ajatus siitä, että kovalla työllä, lahjakkuudella ja ahkeruudella voi menestyä. Tämä sallittakoon, jotta jonkun unelmista voisi tulla totta. Unelmat rohkaisevat yrittämään ja ylittämään mahdottomiltakin tuntuvia esteitä. Lahjakkuuksia on erilaisia. Esimerkiksi sairaanhoitajat ja siivoojat ovat varmasti ahkeria, mutta miksi heitä ei palkita suurella palkalla? Miten ja kuka arvottaa lahjakkuudet ja ahkeruuden?

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.
Osittain samaa mieltä
Raha valtiolle tulee veronmaksajilta. Tasa-arvoisesti kaikille jaettavat sosiaalietuudet syövät pohjan taloudelta. Ne ovat tarkoitettu turvaverkoksi niille, jotka eivät jostain syystä selviä, eikä elämäntavaksi tai järjestelmän hyväksikäyttäjille. Työhön on kannustettava ja työpaikkojen saamisen eteen jokaisen itse tehtävä työtä. Ihmisiä ei saa hylätä syrjäytymisen estämiseksi. Palvelujen ja sosiaalietuuksien suunnattava ensin oman maan kansalaisiin, sitten vasta muun maailman avustamiseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.
Täysin samaa mieltä
Suomessa on jo niin tiukat rajoitukset, että näitä ehtoja noudattamalla tulee asettaa talouskasvu ja työpaikat ympäristön edelle, vaikka sitä ei tule kuitenkaan unohtaa. Vaihtoehtoja ja kompromisseja tulee miettiä. Monissa maissa ympäristöasioista ei huolehdita ja työllisyyden siirtymistä niihin maihin tulisi estää sekä verotuksen keinoin että luomalla yrityksille taloudellinen mahdollisuus pitää työpaikat Suomessa. Suomen luontoa ei saa pilata. Esimerkiksi kaivoslakia tulisi uudistaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
Täysin samaa mieltä
Suomen luontoa ja sen rikkauksia tulee suojella.

1. Suomalainen hyvinvointivaltio on murentunut.
Osittain samaa mieltä
Leipäjonot ja vanhuspalvelujen nykytila eivät kuulu hyvinvointivaltioon. Suomalaisten hyvinvoinnin pitäisi olla etusijalla. Perusasioihin tulisi kiinnittää huomiota voittojen tavoittelun sijaan. Hyvinvointivaltiomme on murentunut, koska se hyväksyy kaikki mahdolliset tuenhakijat tasa-arvoisesti sivuuttaen oman kansan. Liian löysä turvapaikkapolitiikka on mahdollistanut väärinkäytökset veronmaksajien kustannuksella.

2. Jos Suomessa otetaan käyttöön kansalaispalkka, sen eteen pitää esimerkiksi tehdä vapaaehtoistyötä tai opiskella.
Osittain samaa mieltä
En kannata kansalaispalkkaa enkä vastikkeetonta rahaa, koska mielestäni se voi passivoittaa ihmisiä työntekoon kannustamiseen sijaan. Vaarana on, että palkalliset työntekijät korvataan vapaehtoistyöntekijöillä. Näin ei saisi olla. Jos kansalaispalkka olisi, sen eteen tulee mieluummin opiskella. Jokaisen olisi osallistuttava tavalla tai toisella.

3. Perhevapaauudistuksessa tärkeintä on se, että perheet saavat itse päättää vapaista ilman kiintiöitä.
Täysin samaa mieltä
Jokaisen perheen tulee saada päättää itse, miten he jakavat perhevapaita ja mikä on heidän kannaltaan paras vaihtoehto. Molemmilla vanhemmilla tulee olla yhtäläinen oikeus perhevapaaseen.

4. Vähävaraisille lapsiperheille pitää maksaa erillinen 200 euron lapsilisä.
Osittain eri mieltä
Vähävaraisista lapsista ja heidän perheistään tulee huolehtia, mutta miten määritellään vähävarainen? Nyt kaikille maksetaan sama lapsilisä tulotasosta tai sen muutoksista huolimatta. Jos tulotaso nousisikin, miten etuus poistettaisiin? Tavoite pitäisi olla tulotason nostaminen muilla keinoin.

5. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton.
Osittain samaa mieltä
Suomi on hyväksynyt 1995 Maastrichtin sopimuksen, minkä yksi peruspilari on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Lopullinen päätäntävalta säilyy kuitenkin kansallisvaltioilla.

6. Suomen pitää liittyä Natoon ensi vaalikaudella.
Täysin eri mieltä
Oma puolustuskyky on saatava ensin kuntoon.

7. Vladimir Putinia Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Osittain samaa mieltä
Venäjä on Suomen rajavaltio. Jokainen maa, joka valtaa alueita muilta mailta on uhka. Venäjän kanssa tulee voida säilyttää hyvät välit naapuruuden perusteella.

8. Donald Trumpin ulkopolitiikkaan seurauksena läntinen Eurooppa ei voi enää luottaa kriisitilanteessa Yhdysvaltojen apuun.
Osittain eri mieltä
Emme voi koskaan olla varmoja muiden päätöksistä, mutta voimme toivoa kaikkien haluavan tilanteen olevan hallinnassa.

9. Paras keino oikaista Suomen ikärakenne on lisätä työperäistä maahanmuuttoa.
Täysin eri mieltä
Paras keino oikaista ikärakenne on saada ihmisten talous, työllisyysaste, työurien pituus, koulutus, ja julkisen sektorin tuottavuus kuntoon ja sillä tavoin mahdollistaa väestönkasvu. Syntyvyyden lasku on voimakas kulttuurinen ilmiö. Kehittyneissä talouksissa on matala syntyvyys, kun syntyvyyskärjessä olevat maat ovat köyhiä, turvattomia ja epätasa-arvoisia. Työperäinen maahanmuutto matalapalkka-alalle ei ratkaise taloutta, jos se aiheuttaa tulonsiirtoja.

10. Turvapaikan saaneiden työllistymistä tulisi helpottaa nykyistä suuremmalla palkkatuella.
Täysin eri mieltä
Ensin pitäisi saada oman maan kansalaisille työtä ja kannustaa heitä työllistymään. Eriarvoisen kohtelun ei pitäisi kuulua tasa-arvoa ajavaan yhteiskuntaan. Nykyinen turvapaikkajärjestelmän pohja on 1950-luvulta ja mahdollistaa ostamaan rahalla oikotien Eurooppaan. Tätä ei pidä tukea millään tavalla ennen kuin järjestelmä saadaan nykypäivään.

11. Suvivirrestä ja sianlihasta tulee kouluissa luopua monikulttuurisuuden edistämisen ja uskontokuntien yhdenvertaisuuden nimissä.
Täysin eri mieltä
Suvivirsi ja suomalainen ruoka ovat Suomen kulttuuriin kuuluvia ja kansanperinnettä. Suvivirrestä luopuminen ei kotouta maahanmuuttajia Suomeen, vaan päinvastoin. Ei kukaan suomalainenkaan mene vaatimaan sianlihaa ruoaksi maahan, missä sianliha on kielletty. Maassa maan tavalla. Jos joku ei syö sianlihaa, hänelle voidaan tarjota muuta ruokaa. Kaikkien muiden ei pidä luopua lihasta joidenkin ihmisten vaatimuksesta.

12. Netin vihapuheesta tulisi määrätä nykyistä kovempia rangaistuksia.
Osittain eri mieltä
Vihapuhe-termiä ei mainita rikoslaissa eikä sitä ole Suomen lailla näin ollen säädetty rangaistavaksi teoksi. Ollakseen rikos, sillä pitäisi olla selkeä tunnusmerkistö. Vihainen puhe, ruma kielenkäyttö ja poliittisesti epäkorrekti puhe ovat ehkä huonoa käytöstä tai kunnianloukkaus, mikä on rangaistava teko. Kuka määrittää vihapuheen? Toisen poliitiikan arvopohjan nimeäminen vihapuheeksi on suvaitsemattomuutta erilaisia mielipiteitä kohtaan. Asioista pitää voida olla eri mieltä.

13. Dieselautoilua täytyy rajoittaa Suomen suurimmissa kaupungeissa typpioksidipäästöjen hillitsemiseksi.
Osittain eri mieltä
Typpioksidipäästöjä tulisi rajoittaa suurissa maailman kaupungissa, missä liikenne ja päästöt ovat suuria. Suomen teollisuutta ei saa halvaannuttaa nykyistä tiukemmilla rajoituksilla.

14. Uusista autoista maksettavasta autoverosta täytyy luopua ja verovarat kerätä auton käytöstä esimerkiksi polttoaineveroa korottamalla.
Osittain eri mieltä
Autoveroa tulee laskea, mutta auton käyttökustannuksia ei saa enää nostaa.

15. Sähköauton ostaja voi saada 2000 euron valtion tuen hankintaansa. Tukea pitää korottaa merkittävästi.
Täysin eri mieltä
Sähköautot eivät ratkaise mitään. Energiaa tarvitaan sähköautojen toimintaan ja sähkö on jo nyt niin kallista, että autoilusta tulee entistä kalliimpaa. Sähköautojen käytön myötä sähkön kulutus kasvaa ja sen varjolla voidaan ehkä jopa nostaa hintoja.

16. Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.
Osittain eri mieltä
Tämä toimisi ehkä vain Helsingissä, mutta ei missään tapauksessa muualla Suomessa. Kaikki kiristykset heikentävät teollisuutta ja niiden kuljetuksia.

17. Lentomatkustamisen hintaa täytyy nostaa verotuksella ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Täysin eri mieltä
Tällä vietäisiin tavallisen kansalaisen mahdollisuus käydä joskus esimerkiksi Kanarian auringon alla. Lentomatkustamista / henkilö voisi ehkä rajoittaa. Kaikkien, valtion, yritysten, yhdistysten jne. tulisi miettiä tarvitseeko nykypäivän digitalisoinnin aikana matkustaa kokouksiin ja tapaamisiin ympäri maailmaa vai voisiko yhteyttä pitää myös muutoin.

18. Eduskunnan on myönnettävä lupia uusille ydinvoimaloille, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä.
Täysin samaa mieltä
Ydinvoimalat ovat kestävä mahdollisuus energiantuotantoon. Pienydinvoimaloita tulee kehittää. Meidän tulee olla omavaraisia energia- ja sähköasioissa lisäämällä myös esimerkiksi aurinkoenergian ja maalämmön käyttöä. Tämä toisi myös työpaikkoja. Ensisijaisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan pitää vastuuttaa maita, jotka nyt saastuttavat eniten.

19. Turpeen nostaminen on kiellettävä ensi vaalikaudella.
Täysin samaa mieltä
Aurinkoenergian ja maalämmön käyttöä tulisi lisätä.

20. Armeija marssii vatsallaan, eikä Suomen puolustusvoimiin tarvita kasvisruokapäivää.
Täysin samaa mieltä
Kasvisruokavaihtoehto on hyvä olla muun ruoan ohella, mutta ei pelkkänä vaihtoehtona. Itsekin syön paljon kasvisruokia. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus päättää omasta syömisestään ilman ideologioiden pakkosyöttämistä.

21. Rikoslakiin on lisättävä raiskauksien määritelmäksi suostumuksen puute.
Täysin eri mieltä
Kuka määrittää suostumuksen ja todistaa oikeaksi?

22. Suomeen tarvitaan lähiöpoliiseja, jotta jengiytymistä, radikalisoitumista ja rikoksia voidaan ennaltaehkäistä.
Täysin samaa mieltä
Poliisin tulee näkyä ihmisten arjessa. Nyt poliisien määrää on vähennetty liian paljon ja kansalaisten turvallisuus on koetuksella. Rikosten ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn täytyy saada resursseja.

23. Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.
Osittain samaa mieltä
Yhteiskunnan kaiken salliva ilmapiiri on ulottunut myös kouluun, jossa opettajat eivät uskalla pitää lapsille tarvittavaa kuria. ”Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee”. Ongelmiin on puututtava, mutta koulujen ei tule olla kurinpitolaitoksia. Fyysiset kurituksia ei sallita. Lapsille tulee opettaa vastuun kannosta syntyvän oikeuksia eikä niin, että vain oikeuksista pidetään kiinni. Luokkakokoja pienentämällä sekä häiriköintiin ja kiusaamiseen puuttumalla koulurauhaa voidaan edistää.

24. Koulutuksesta voidaan leikata tarpeen vaatiessa myös tulevalla vaalikaudella.
Täysin eri mieltä
Koulutuksesta ei tule leikata, mutta tulee tarkasti miettiä koulutuksen sisältöä ja koulutukseen käytettävää aikaa. Ovatko koulutusohjelmat liian pitkiä, voisiko niitä tiivistää ja tehostaa, jotta valmistuminen voisi tapahtua nopeammin ja työvoimaa tulisi työmarkkinoille nopeammin? Koulutuksia on pidennetty ihan tavallisiin ammatteihin kohtuuttoman paljon. Osa koulutusohjelmista on löysiä, osa taas kovin vaativia.

25. Suomessa pitää kieltää korkeariskisten ja vakuudettomien luottojen eli ns. pikavippien mainonta kokonaan.
Täysin samaa mieltä
Pikavipit ajavat epätoivoiset ihmiset vielä syvempään ahdinkoon.

26. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa on alhaisten syntyvyyslukuja vuoksi pakko nostaa kahdella vuodella 65:stä 67:ään.
Täysin eri mieltä
Ihmisten jaksamiskynnys alkaa olemaan äärirajoilla eikä eläkeikää tule enää nostaa. Jokainen voi vapaaehtoisesti tehdä töitä vanhuuseläkkeen alaikärajan ohitettuaan oman kuntonsa mukaisesti.

27. Ylisuuria eläkkeitä pitää hillitä säätämällä työansioon 4000 euron palkkaraha, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei enää kerry.
Osittain samaa mieltä
Tämä olisi yksi keino muiden joukossa. Suurituloiset maksavat sekä palkastaan että eläkkeestään suurempia veroja. Suuren palkan saaneet ovat maksaneet työstään myös paljon veroja koko elämänsä ajan. Heille on kuitenkin oletuksen mukaan kertynyt varojakin niin paljon, että he voivat hyvin elää myös eläkkeellä vaurasta elämää.

28. Vanhusten kotihoitoon on ohjattava enemmän voimavaroja.
Täysin samaa mieltä
Kotihoitoon on satsattu odotuksia, mutta samaan aikaan vähennetty resursseja. Moni haluaa asua kotona ja se tulee kaikin keinoin mahdollistaa. Jos halutaan ihmisten asuvan kodeissaan, tulee kotihoidon voimavaroja lisätä. Yhteiskunnalle se on joissain tilanteissa halvempaa, mutta ei aina. Joskus laitoshoito voi tulla halvemmaksi kuin kotihoidon runsaat käynnit, joiden lisäksi tulee päivystyskäynnit ja ambulanssirumba, mitkä maksavat. Jotkut eivät vaan selviydy kotona edes kotihoidon turvin.

29. Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.
Täysin samaa mieltä
Miedot viinit voitaisiin tuoda vähittäiskauppoihin. Kaupan liiton mukaan kulutus ja tuonti ovat laskeneet ja verotulot ovat nousseet.

30. AY-maksujen verovähennys on poistettava ensi vaalikaudella.
Osittain samaa mieltä
Ay-liikkeet eivät maksa yleishyödyllisinä yhdistyksinä tuotoista veroa ja tämä oikeus tulee poistaa. Jäsen voi vähentää jäsenmaksut henkilökohtaisessa verotuksessa. Sen sijaan Ay-jäsenmaksuja tulee laskea. Ay-maksuilla kustannetaan sellaisia asioita, jotka eivät ole sopivia, esim. joidenkin puolueiden kansanedustajaehdokkuutta. Kaikki jäsenet eivät ehkä ole tämän puolueen kannattajia.

31. Poliittiset lakot pitää kieltää.
Osittain samaa mieltä
Poliittiset lakot kuuluvat demokratiaan, mutta niiden pitämistä pitäisi rajoittaa koskemaan esimerkiksi työsuhteeseen, sosiaaliturvaan tai eläkkeisiin liittyvinä. Poliittisista lakoista kärsivät ennen kaikkea yritykset ja kansalaiset, jotka eivät voi suoraan vaikuttaa mielenilmauksen syihin.

32. Eutanasia tulee laillistaa.
Täysin eri mieltä
Aktiivinen eutanasia eli kuolinapu tarkoittaa, että ihminen haluaa kuolla tiettynä aikana ja hänet lääkitään kuolemaan. En kannata tätä. Passiivinen eutanasia on aktiivisten hoitotoimien lopettamista, koska lääketieteellisesti ei ole parannusmahdollisuutta. Kuolevalle tulee tarjota kaikki palliatiivisen hoidon keinot, kivunlievitys ja tarvittaessa palliativiinen sedaatio kärsimyksen poistamiseksi. Saattohoito tulee olla inhimillistä ja turvallista.

33. Kannabis pitää vapauttaa Suomessa.
Täysin eri mieltä
Lääkekannabis on eri asia kuin kaiken kannabiksen vapauttaminen, mitä en kannata.

34. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.
Täysin samaa mieltä
Hän on minun lapseni ja hänellä on vapaa tahto omassa elämässään.

35. Suomen täytyy pysyä talviajassa, kun kellojen siirtely EU:ssa loppuu.
Osittain samaa mieltä
Tutkimusten mukaan läpi vuoden valoisammat aamut on terveyden kannalta parempi vaihtoehto.